EBICS Parameter der Volksbank Überlingen

Hostname: MULTIVIA
EBICS-Adresse/URL: https://ebics.multivia-suite.de/ebicsweb/ebicsweb

Bankparameter

Schlüsselpaar                                 2048 Für ältere EBICS-Versionen können auch Hashwerte gemäß E001/X001 zur Anzeige kommen
Verschlüsselung / Länge 2048
Hashwert E002

C4 03 6E 7D 17 31 7B 8F
8C DE 3C D2 C8 1E ED 3C
4E 3F BD 92 4D A3 F3 C0
B4 24 E5 16 0A 27 FE 48
Hashwert E001
27 0E 43 32 0C 2A 54 FF
CD 10 AD D8 DB 7E E9 56
E9 B4 2A 14
Authentifizierung / Länge 2048
Hashwert X002

88 74 C8 0B 8C 15 F3 B8
36 B2 2A 6B A6 71 73 61
7D ED 21 54 BC EE 33 36
10 27 08 29 E1 A8 29 8B
Hashwert X001
26 E2 EA 83 B4 8C 4F 9C
26 9A B9 17 4B 2E D3 DF
AE BA 83 A5